Strona Główna » Regulamin
Infolinia
Logogift
Logowanie

Login 
Hasło 
loguj
Logogift


WARUNKI WSPÓŁPRACY GREG INTERNATIONAL SP. Z O.O. c

 

I. Warunki wstępne.

1.       Wszystkie zamówienia oraz dostawy realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego przez Greg International Sp. z o.o., właściciela strony www.logogift.pl.

2.       Warunki wskazane przez Zamawiającego w jego zamówieniach będą realizowane wyłącznie po pisemnej akceptacji przez Greg International Sp. z o.o. 

II. Oferty i zamówienia.

1.       Oferta zamieszczona na stronie www.logogift.pl firmy Greg International Sp. z o.o. stanowi zaproszenie do rokowań w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.       Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Greg International Sp. z o.o.

3.       Greg International Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji cennika i/lub katalogu na swojej stronie www.logogift.pl.

4.   Minimalna wartość zamówienia wynosi 500 pln netto. Do zamówień poniżej tej kwoty zostanie doliczona opłata logistyczna w wysokości 100 pln netto.

5.       Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej – faxem, na numer wskazany na stronie www.logogift.pl.

6.       Zamówienie musi zwierać:

5.1.    dokładną nazwę Zamawiającego,

5.2.    dokładny adres,

5.3.    numer NIP,

5.4.    numer faksu i telefonu,

5.5.    nazwisko lub nazwiska osób prowadzących zlecenie ze strony Zamawiającego,

5.6.    pieczęć firmową,

5.7.    czytelny podpis osoby reprezentującej Zamawiającego.

7.       Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu
i na rzecz Zamawiającego zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi (Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej).

8.       Osoba nie mająca uprawnień do reprezentacji jest zobowiązana do przesłania odrębnego upoważnienia podpisanego przez mające prawo do reprezentowania Zamawiającego.

9.       Firmy składające zamówienia po raz pierwszy zobowiązane są do przesłania aktualnych dokumentów formalnych:

8.1.    NIP,

8.2.    Regon,

8.3.    Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej).

10.   W zamówieniu należy szczegółowo podać i opisać zamawiany towar, w szczególności symbol zamawianego towaru.

11.   Greg International Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u dostawcy.

12.   Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy Greg International Sp. z o.o., do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

13.   Zaległości w płatnościach Zamawiającego w stosunku do Greg International Sp. z o.o. upoważniają Greg International Sp. z o.o. do odmowy przyjmowania kolejnego zamówienia, a w wyjątkowych przypadkach do wstrzymania realizacji zamówień będących w trakcie realizacji do momentu uiszczenia zaległych należności.

14.   Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego postanowień zawartych w "Warunkach współpracy Greg International Sp. z o.o." chyba, że ustalono inaczej na piśmie.

III. Ceny.

1.      Ceny opublikowane na stronie internetowej nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

2.       Ceny produktów nie obejmują:

2.1.    kosztów zdobienia (nadruku, tłoczenie, haftu, grawerowania)

2.2.    kosztów przygotowalni,

2.3.    kosztów opakowania i przesyłki.

3.       Ceny opublikowane na stronie internetowej muszą zostać potwierdzone przez Greg International Sp. z o.o. w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

IV. Rezygnacja z zamówienia.

1.       Greg International Sp. z o.o. akceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja zostanie doręczona Greg International Sp. z o.o. najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem dostawy zamówionego towaru, pod warunkiem zwrotu przez Zamawiającego wszystkich poniesionych przez Greg International Sp. z o.o. przy realizacji zamówienia kosztów.

2.       Wyjątek stanowi sytuacja gdy zamówiony towar został wyprodukowany lub zostały zakupione materiały do jego produkcji, wówczas rezygnacja nie odnosi skutku prawnego.

3.     Nie ma możliwości rezygnacji z zamówionego towaru w przypadku towaru oznakowanego na życzenie klienta.

V. Opakowanie.

1.       Greg International Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki zamówionych towarów.

2.       Wartość kosztów opakowania i wysyłki zostanie określona w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.       Towar sprzedawany jest wyłącznie w opakowaniach minimalnych i ich wielokrotnościach.

VI. Dostawa.

1.       Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm transportowych lub kurierskich na koszt Zamawiającego.

2.       W przypadku realizacji dostawy o wartości powyżej 4 000,00 zł/netto koszt przesyłki pokrywa Greg International Sp. z o.o.

3.       Termin dostawy zamówionych towarów określony przez Greg International Sp. z o.o.
w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji jest terminem orientacyjnym i nie należy traktować go jako ostatecznego.

4.       Greg International Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości towarów, jak również możliwość dostaw częściowych, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.

6.       W przypadku zamówień niezgodnych z minimalnymi ilościami towarów w opakowaniu Greg International Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych ilości do minimalnych ilości towaru w opakowaniu oraz wystawienia stosownych faktur uwzględniających ilość faktycznie wysłanego towaru.

7.       Greg International Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienia tylko do wysokości jego wartości.

8.       Greg International Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowania płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności.

9.       Przyjmując towar od firmy transportowej lub kurierskiej, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonych opakowań. W przypadku gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie należy odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy transportowej lub kurierskiej oraz niezwłocznie powiadomić Greg International Sp. z o.o.

VII. Płatności.

1.       Zapłata należności za zamówiony towar następuje w sposób i w terminie  wskazanym na fakturze.

2.       Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia Zamawiający wpłaca zaliczkę w uzgodnionej wysokości, liczonej od wartości zamawianego towaru.

3.       W przypadku przekroczenia terminu płatności Greg International Sp. z o.o. przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie i obciążenia Zamawiającego ewentualnymi kosztami upomnień.

VIII. Reklamacje.

1.       Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.       W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Greg International Sp. z o.o. Powiadomienie takie nie może być wysłane później niż w 7 dniu od dnia odbioru zamówionego towaru.

3.       W przypadku niezgodności dostawy z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, firma Greg International Sp. z o.o. zobowiązana jest do uzupełnienia braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów.

4.       Greg International Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru na stronie internetowej a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

5.       Z chwilą dalszej odsprzedaży zamówionych artykułów przez Zamawiającego, firma Greg International Sp. z o.o. zostaje zwolniona z odpowiedzialności za błędy w dostawie i wady artykułów (nie dotyczy wad ukrytych).

6.       Greg International Sp. z o.o. nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności Greg International Sp. z o.o.

7.       Zwracany towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Greg International sp. z o.o przysługuje prawo do obarczenia Kupującego kwotą poniesionych strat.

IX. Zdobienia.

1.       Materiały do zdobień należy przesyłać w plikach graficznych, w postaci wektorowej, Corel w wersji do 17 włącznie. Czcionki powinny być zamienione na krzywe, a kolorystyka opisana wg skali Pantone dla kolorów powlekanych.

2.       Cena zdobienia obejmuje koszty rozpakowania i zapakowania zakupionych produktów

3.       Cena nadruku nie obejmuje ewentualnych kosztów demontażu/montażu niektórych artykułów.

4.       Dodatkowe prace nad przesłanymi materiałami (obróbka logo, wprowadzanie zmian, itp. ) wyceniane będą indywidualnie wg stawki godzinowej gdzie 1h = 75 zł/netto.

5.       Greg International Sp. z o.o. przed przystąpieniem do zdobienia produktu przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt zdobienia wraz z wizualizacją. W ramach jednego zamówienia zapewniamy przygotowanie wizualizacji i jej dwóch poprawek. Koszt każdej kolejnej poprawki wizualizacji to 35 zł netto za każdą.

6.       Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania odpłatnie próbnego zdobienia  produktu.

X. Umowne prawo odstąpienia.

1.       Greg International Sp. z o.o. przysługuje w uzasadnionych przypadkach prawo odstąpienia w całości lub w części od wykonania pisemnie potwierdzonego przyjęcia zamówienia do realizacji, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło to potwierdzenie.

2.       Z tytułu odstąpienia od wykonania pisemnie potwierdzonego przyjęcia zamówienia do realizacji, Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to zwrotu zaliczki zapłaconej przez Zamawiającego, stosownie do postanowień art. 7.2. powyżej.

3.       W przypadku odmowy Zamawiającego odbioru zamówionego towaru w terminie wskazanym w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub innym uzgodnionym terminie, Greg International Sp. z o.o. uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej będącej równowartością brutto zamówionego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tej kary umownej. Zapłata kary umownej, nie pozbawia Greg International Sp. z o.o. prawa dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

XI. Częściowe wykonanie zamówienia.

1.       Greg International Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.

2.       W przypadku niewykonania przez Greg International Sp. z o.o. zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez Greg International Sp. z o.o. zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w odpowiedniej części, o ile kwota wpłaconej zaliczki przewyższała wartość zrealizowanej części zamówienia. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują wobec Greg International Sp. z o.o. jakiekolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze.

3.       W razie częściowego wykonania zamówienia lub umowy bądź też wykonania zamówienia lub umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo zrealizowaną część zamówienia lub umowy.

XII. Ograniczenie odpowiedzialności.

1.       Greg International Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, której to działanie w konsekwencji doprowadzi do niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. W szczególności Greg International Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia lub za szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką towarów wskazanych w Katalogu , a kolorystyką towarów będących przedmiotem zamówienia.

2.       Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub wydania wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie.

XII. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

1.       Greg International Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.

2.       Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Greg International Sp. z o.o. zataił podstępnie wadę towaru.

3.       Greg International Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

XIV. Prawa autorskie.

1.       Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Greg International Sp. z o.o. towarów w materiałach reklamowych, stronie www.logogift.pl, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy Greg International Sp. z o.o. co do jakości znakowania.

2.       Greg International Sp. z o.o. ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile podpisane umowy nie mówią inaczej.

3.       Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec Greg International Sp. z o.o. jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z towarami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić Greg International Sp. z o.o. równowartość kwot i lub innych świadczeń, jakie Greg International Sp. z o.o. musiał spełnić celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez Greg International Sp. z o.o. koszty procesu).

4.       Zamawiający upoważnia niniejszym Greg International Sp. z o.o. do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.

5.       Wszystkie przygotowane i opracowane przez Greg International Sp. z o.o. projekty towarów należą do firmy Greg International Sp. z o.o. i nie mogą być kopiowane lub powielane jak również nie mogą być one przekazywane innym podwykonawcom bez pisemnej zgody Greg International Sp. z o.o.

XV. Rozstrzyganie sporów.

1.       Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Greg International Sp. z o.o.

XVI. Postanowienia końcowe.

1.       Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

2.       W sprawach nie uregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.       Składający zamówienie w Greg International Sp. z o.o. przyjmuje powyższe ustalenia, o ile nie zostało ustalone inaczej.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Greg International Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, 30-394, ul. Skotnicka 252A ("Administrator")

Dane osobowe będą przetwarzane przez Greg International Sp. z o.o. w szczególności:

1.       na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a)        realizacji zamówienia

b)        odpowiedzi na zapytania

c)        archiwizacji

d)        wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;2.       na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Greg International Sp. z o.o. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a)        marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta

b)        organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych

c)        dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

d)        prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;


3.       na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

a)        dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje zawarte w bazie danych Administratora

b)        przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach np. Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)

c)        analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania ze strony internetowej (np. z komputera, urządzeń mobilnych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę . W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące: 1) Ilości sprzedawanych towarów przez klienta oraz 2) Korzystania z informacji dostarczanych drogą elektroniczną (np. Strona internetowa). Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

d)        marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Greg International Sp. z o.o.

e)        marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Greg International Sp. z o.o., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Greg International Sp. z o.o.

f)        marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych dotyczących np. przeglądanych podstron na stronie www.logogift.pl


Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt d)-f) powyżej może być realizowany przez Greg International Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. programów służących do automatycznego wysyłania e-maili).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1.       dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a)        posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b)        zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Greg international Sp. z o.o.

c)        wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);


2.       dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;


3.       dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych dla celów marketingu usług Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1.       prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.

2.       prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3.       prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4.       prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5.       prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6.       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7.       prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8.       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9.       prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.


Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Aministratorem Danych (adres podany na wstępie z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”) lub poprzez kontakt z Greg International Sp. z o.o. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).


Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Greg International Sp. z o.o.):. partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firma księgowa, firma hostingowa.

 


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Logogift Logogift